GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİ

I- GENEL BİLGİLER

A-MİSYONUMUZ:

1998 Yılında 2495 Sayılı Kanunla ve 25 kişiyle kurulan Koruma ve Güvenlik Birimi daha sonra 5188 sayılı Kanunla şu an mevcudu 169 kişiye ulaşmış, Üniversitemizin sorumluluk alanlarında çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve kurumumuzdan hizmet alanlarla (hasta, refakatçi, ziyaretçi) Üniversitemizin mal 23 varlığının korunması ve güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu hizmet; her zaman ilgili Kanun, Yönetmelik ve Yönergeler çerçevesinde muhataplarımıza en etkin ve verimli bir şekilde sunulacaktır.

B-VİZYONUMUZ:

Üniversitemizin faaliyetlerinin sürdürüldüğü her alanda ve her zaman kesintisiz olarak şeffaflık, adalet, dayanışma, çağdaşlık, katılımcılık, çevrecilik, ciddiyet, tempolu çalışmak, insan özgürlük ve haklarına saygılı, değerleri özümsemiş ve bunlardan asla ödün vermeden hizmet sunmaktır.

C-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ:

5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu ve bunun uygulamasına ilişkin yönetmelik gereği birimimizin yetkileri;

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

c) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 inci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama.

d) Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.

e) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.

f ) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

g) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.

h) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.

ı) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157 inci maddesine göre yakalama.

j) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 inci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma.

Yukarıda belirtilen görevleri; personelimiz görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler.

İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi 24 güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır. Zorunlu hallerde komisyon kararıyla görev alanı genişletilebilir. Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir, yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.

Personelimiz; görev boyunca resmi elbise giymek ve Kanun’la belirtilen çerçevede çalışmak ve yetkilerini kullanabilmek için üzerinde “özel güvenlik kimlik kartını” taşımakla sorumludur. Ayrıca koruma ve güvenlik görevlisi kendi görevinin dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Bu husustan Fakülte ve Yüksekokul sekreterleri sorumludur.

D-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü halen Rektörlük Merkez kampüsü, Uncubozköy kampüsü, Muradiye kampüsü başta olmak üzere 13 İlçemizde bulunan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarımızda kesintisiz hizmetlerini sürdürmektedir. Merkezde 1 Müdür, 1 Koruma ve Güvenlik Şefi, 3 Kampüs Güvenlik Sorumlusu ve 110 güvenlik görevlisi, ilçelerde 1 Kampüs Güvenlik Sorumlusu ve 54 güvenlik görevlisi ile görev yapmaktadır. Yaş ortalaması 35 civarında olan personelimizin % 27’si fakülte-yüksekokul mezunu , % 70’i lise veya dengi okul mezunudur, diğerleri de orta öğrenim mezunudur. İçişleri Bakanlığının 16.06.2009 Tarih ve B.05.I.EGM.0.11.08.01./(63191)4037-EGM GENELGE NO:2009/42 Sayılı yazısına istinaden tüm Güvenlik Görevlisi personelimizin Özel Güvenlik kartlarının süreleri devam etmektedir. Norm kadromuz 344 kişidir. Şu an 61 kadrolu, 108 özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 169 kişi ile hizmet vermekteyiz. Üniversitemiz sürekli büyümektedir. Üniversitemizin güvenliğinin sağlanabilmesi için norm kadromuza yakın personel ihtiyacımızın karşılanması gerekmektedir. İşlerini ciddiyetle yapan ekibimizin kendi içerisindeki hiyerarşi yapısı şöyledir. Üniversitemizde Rektörlük Kampüsü, Uncubozköy Kampüsü, Muradiye Kampüsü ve Demirci Kampüsü olmak üzere 4 kampüs mevcuttur. Her bölgenin Kampüs Güvenlik Sorumlusu ayrıdır. Bölgelerin iş takibi ve günlük denetimini Kampüs Güvenlik Sorumlusu yapar. Kampüs Güvenlik Sorumlusu kampuslerin 24 saat denetimini sağlamakla ve işleyişin aksamaması için gereken tedbirleri öngörmekle sorumludur. Kampüs Güvenlik Sorumlusu toplanan her türlü bilgi, belge vb. evraklar Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne ulaştırılır ve karar sürecinde herkesin görüşü değerlendirilerek Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünce uygulamaya koyulur. Üst makamın görüşüne ihtiyaç duyulduğunda ise derhal makama iletilerek görüş alınır ve verilen talimatlar doğrultusunda uygulamaya geçilir. 25 II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışmalarını; hiç kimseyi rahatsız etmeden, insan onuruna yakışır, çağdaş, şeffaf, ciddi, eşit ve Kanunlar çerçevesinde kurumumuz mensupları ve kurumumuzdan hizmet alanlarca genel kabul gören, memnuniyet ilkesini ön planda tutarak etkin ve verimli hizmet sunmayı amaçlar. Bu hizmet sunulurken yapılmaması gereken yerlere araçların park edilmesi, uygunsuz saatlerde ziyaret, giriş-çıkışlarda kimlik ve araç kontrolünde tepki koymak gibi insanlarımızın kurallara direnç göstermesi en büyük engelimizdir. Birkaç yıl içerisinde fakülte ve yüksekokul ile hastane giriş kapılarının minimize edilmesi, tüm personelimizin görünür yerde kimliklerini taşıması, otoparkların tanzimi, kampüslerimizin açık alanlarında ihata duvarı ve ışıklandırmaların yapılması, kamera sistemimizin genişletilmesi, araç plaka okuma sisteminin kurulması, yönlendirme levhalarının konuşlandırılması, Kampus Ana Girişinin daha modern bir şekilde yapılandırılması, Otobüs ve minibüslerin Kampus içine alınmaları yasaklanması fakat Üniversite girişinde trafikle ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. Otobüs ve minibüslerin kampüs içerisinden yurda geçişlerine alternatif düşünülmelidir. Bu sıkıntıların giderilmesi için minibüslerin trafiği engellemeyecek şekilde durak ihtiyacı vardır. Kurumumuz mensuplarının kurallar konusunda bilgilendirilmesiyle, verdiğimiz hizmetin kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması vazgeçilmez hedeflerimizdir.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

A-MALİ BİLGİLER:

Bu rapordaki faaliyetlerimiz için Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bütçesinden birimimize tahsis edilen kaynakların etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılması herhangi bir şekilde ödenek aşımına meydan vermemek maksadıyla ve dönemi içinde, ilgili birimlerle görüş alışverişinde bulunmadan gereksiz harcama yapmamak, teklifte bulunmamak ana ilkemizdir.

B-PERFORMANS BİLGİLERİ:

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü aldığı ücret ve sosyal yardımların (giyim vb.) karşılığı olarak, sunmaya çalıştığı koruma ve güvenlik hizmetinin kalitesini, verimliliğini sürekli olarak ölçmektedir. Memnuniyetsizlik, verimsizlik, kalitesizlik vuku bulursa o bölgede derhal personel ve vardiya değişikliği ya 26 da olumsuzluğun diğer nedeninin tespiti ve çözümü ile rasyonel bir görev dağılımında ödün vermeden verimli bir şekilde hizmetini sürdürmektedir.

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A-ÜSTÜNLÜKLER:

Bazı bölgelerde eksikliklerimiz olmasına rağmen kamera sistemimiz geliştirilerek günümüz teknolojisine cevap verecek şekilde düzenlenmeye çalışılmaktadır. Birimlerimizin daha iyi korunması sağlanmış ve birimimiz haberleşme sisteminin kademeli olarak telsiz alımı gerçekleştirilerek bütün kampüsün daha iyi denetlenmesi ve hızlı haberleşme sağlanmıştır. Koruma ve Güvenlik Hizmeti; riskli, stresli ve özellikli bir görevdir. Bu nedenle personelimizin eğitimi, deneyimi, ciddiyeti, hiyerarşik yapısı, yaş ortalaması, eğitim durumu, görevinden başka bir işte çalıştırılmaması, teknolojik yatırımlarımızın gerçekleşmesi ve devam etmesi, ekip ruhunun oluşturulması ve buna uygun davranılması kuvvetli yanımızdır.

B-ZAYIFLIKLAR:

Birimimizin teknolojik yapısının tamamlanamaması, kampüslerimiz ve Meslek Yüksekokullarımızın dağınık olması, binek aracımızın sadece Muradiye kampüste bulunması, Personelimizin ödül, yemek vb.şekilde motive edilememesi, öğrenciler ve personelimiz tarafından kurallara uyulmaması ve direnç gösterilmesi, kadrolu güvenlik personelimizin güvenlikten ayrılma düşüncesini beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bu durum zayıf yanımızdır.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER:

Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünün ilgili Kanun, Yönetmelik ve Yönergelerle çerçevesi çizilmiş çalışmalarında, en iyi duruma gelebilmesi için bahsi geçen yatırımların birkaç yılda tamamlanması, motivasyon için gerekenlerin yapılması, her türlü etkinliğin öncesinden yazı ile haber verilmesi, kuralların kurum mensuplarına iletilmesi, birimlerde görevlilerin telefon ve diğer bilgilerinin her ilgili güvenlik noktasında bulundurulması, kimliklerin görünür yerde taşınması daha kaliteli hizmet sunmamızın vazgeçilmezleridir.

VI- 2012 YILI FAALİYETLERİ

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ’ nin 13 aylık basın toplantısı 11 Ocak 2012

Söyleşi “Cemal Nur SARGUT ” 10 Şubat 2012

PANEL Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Hukukuna Etkileri 20 Şubat 2012

Mühendislik Fakültesi A Blok Kantini açılışı 21 Şubat 2012

27 Panel "Türkiye'de Tıpta Bilimsel Araştırmaların Finansmanı ve Kaynak Kullanımı" 24 Şubat 2012

Hocalı Katliamı Anma Programı 24 Şubat 2012

Dünya Kadınlar Günü Programı 8 Mart 2012

Tiyatro Güler Ökten, Zerrin Sümer, Tilbe Saran ve Şebnem Sönmez "Düğün" 9 Mart 2012

Konferans “Mehmet Akif ERSOY ve İstiklal Marşı” 12 Mart 2012

Konferans “Nasıl Bir Anayasa Olmalı” 14 Mart 2012

Etkinlik "Şehitleri Anma Günü" 15 Mart 2012

Üniversitemiz Tıp Bayramı Konseri “Fatih ERKOÇ'” 15 Mart 2012

Konferans Nuri GÜRGÜR "Nasıl Bir Anayasa?" 16 Mart 2012

Öğrenci Konseyinden 18 Mart Şehitler Günü etkinliği 19 Mart 2012

Konser “PİNHANİ” 21 Mart 2012

Seminer "Araştırma İşbirliği" 28 Mart 2012

Milli Piyango 29 Mart Çekilişi 30 Mart 2012

Söyleşi “Prof. Dr. İlber ORTAYLI” 02 Nisan 2012

CBÜSEM' den "Adım Adım Kalite Yolcuğu" semineri 2 Nisan 2012

Söyleşi “Depremle Birlikte Yaşamak” 06 Nisan 2012

Söyleşi “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı hakkında görüşler” 09 Nisan 2012

2. Celal Bayar Üniversitesi Tanıtım Günleri 19 Nisan 2012

CBÜ 4. Çocuk Şenliği 26 Nisan 2012

Üniversite Sanayi İşbirliği toplantısı 24 Nisan 2012

4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 02 Mayıs 2012

Söyleşi “Gazeteci-Yazar Taha AKYOL Atatürk'ün ihtilâl hukuku” 08 Mayıs 2012

İnsanlaşma Sürecinde “Tasavvuf ve Sema” 08 Mayıs 2012

Sempozyum “3. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı “ 10 Mayıs 2012

Mühendislik Fakültesi "Kariyer Günleri" 11 Mayıs 2012

Üniversitemiz Türk Sanat Müziği Korosu Konseri 11 Mayıs 2012

19. Bahar Şenliği öğrenci sergilerinin açılışı 15 Mayıs 2012

19. Bahar Şenliği Söyleşi “Devlet Sanatçısı Haldun DORMEN” 16 Mayıs 2012

19. Bahar Şenliği “Hayrettin'in tek kişilik gösterisi” 16 Mayıs 2012

19. Bahar Şenliği “Gökhan TÜRKMEN” konseri 17 Mayıs 2012

Kilstik Ekinokok koz Sempozyumu 18 Mayıs 2012

19. Bahar Şenliği “Grup Seksen dört” konseri 18 Mayıs 2012

Söyleşi “Çok Güzel Hareketler Bunlar” 21 Mayıs 2012

Hafsa Sultan Hastanesi, Amfiler Binası açılışı “Başbakan Yrd. Sn. Bülent ARINÇ “ 22 Mayıs 2012

Konferans "İnsanlığın Sonu” 22 Mayıs 2012

19. Bahar Şenliği Spor Müsabakalar 24 Mayıs 2012

Söyleşi “Behzat ve Süheyl UYGUR’la Kahkaha Dolu Saatler” 25 Mayıs 2012

Mezuniyet Törenleri 14-30 Haziran2012

Tiyatro “Kadın Olmak” 25 Haziran2012

Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni 17 Eylül 2012

Konser “ Dilek Şafak ÇAKAR-Ali ÇAKAR “ 18 Ekim 2012

Konferans "Orta Vadeli Hükümet Programı" 8 Kasım2012

Büyük önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK sevdiği şarkılarla anıldı 14 Kasım 2012

Söyleşi “ Prof. Sedat LAÇİNER Suriye'de yaşanan olaylar ve Türk dış politikası” 15 Kasım 2012

Söyleşi “Ahmet Şerif İZGÖREN” 23 Kasım 2012

Konferans “Uygarlık Anadolu'da Doğdu” 4 Aralık 2012

Panel “Dünden Bugüne Özelden Genele İnsan Hakları” 10 Aralık 2012

Sempozyum “Ölümünün 100. Yılında Ahmet Mithat Efendi " 20 Aralık 2012

Yıl Sonu Pop Müzik Konseri 25 Aralık 2012

Yeni Yıl Konseri “Tahtın Sultanları, Gönül Sultanları” 27 Aralık 2012

Yukarıda belirtilen tüm etkinliklerde alınan güvenlik önlemleri ile etkinliklerin barış

içinde ve huzurlu bir ortamda sürdürülmesi sağlanmıştır.

Bu faaliyetlerin yanında aşağıdaki işler zamanında yapılmış ve alımlar gerçekleştirilmiştir.

28

1- Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünün Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer kurumlar ile tüm yazışmalar eksiksiz olarak yerine getirildi.

2- Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Üniversite misafirhanesi, Ambar ve Atölyenin bulunduğu alana ilave 8’ li kamera sistemi kurulması sağlandı.

3- Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrenci seçmelerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

4- Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimleriyle sürekli görüşülerek bilgi alışverişinde bulunuldu.

5- Üniversitemize birimlerinde kullanılmak üzere 15 adet el feneri alımı yapılmıştır.

6- 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 12. maddesine göre yapılması zorunlu olan Koruma ve Güvenlik Planları Rektörlük Merkez, Fakülte ve Yüksekokullara hazırlatılarak Manisa Valiliğinin onayı alınmış ve ilgili birimlere birer nüshaları gönderilmiştir.

7- Yıl içerisinde yapılan ÖSYM sınavlarında gerekli güvenlik önlemleri alınarak güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

8- Rektörlük Merkez kampüsünün ve Muradiye kampüsünün fiziki tedbirlerini artırmak amacıyla gerekli görülen giriş noktaları kapatılmış duvarlar yükseltilmiş, aydınlatma için gerekli noktalar yeniden düzenlenmiştir.

9- Protesto, eylem ve etkinliklerde kullanılmak üzere 2 adet el kamerası alımı yapılmıştır.

10- Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesi 17.05.2012 günü gerçekleştirilmiş ve 12 ay-100 kişilik ihaleye çıkılmıştır.

11- 24.06.2012 tarihinde Özel Güvenlik Personeliyle Sinema Salonunda hizmet içi eğitim, görev ve sorumlulukları hakkında toplantı yapıldı.

12- Ay itibariyle Kampüs Güvenlik Sorumluları ile toplantı düzenlenerek fikir alış verişinde bulunuldu.

13-Bunların dışında hafta içi ve hafta sonu 7/24 saat hususuna göre nöbet faaliyetlerimiz aksatılmadan devam etmiştir.

14- 30 adet el telsizi alınarak güvenlik biriminin etkin ve hızlı bir şekilde haberleşmesi sağlandı.

15- Konser, spor etkinlikleri, toplantı, söyleşi ve gösteri gibi faaliyetlerin hepsinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

16-Nöbet noktalarında kullanılmak üzere 3 adet klima alımı gerçekleştirilmiştir.

17- Muradiye Kampüsü nizamiye giriş noktasına 8’ li kamera sistemi kuruldu.

18-Gece nöbetlerinde periyodik zamanlarda kampüslerde dahil (geç saatlerde 04.00-05.00 arası) nöbet noktalarına denetleme yapılmaktadır.

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı kiralama departmanı tarafından; Ahmetli Meslek Yüksekokulu 27.03.2012 tarihinde, Kula Meslek Yüksekokulu 16.01.2012 tarihinde pazarlık ihalesi yoluyla kiraya 29 verilmiştir. Sözleşme süresi dolan Akhisar Meslek Yüksekokulu, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Soma Meslek Yükseokulu, Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu, BESYO, Turgutlu Meslek Yüksekokulu, Alaşehir Meslek Yüksekokulu, Köprübaşı Meslek Yüksekokulu, Muradiye Kampüs, Kırkağaç Meslek Yüksekokulu, Salihli Meslek Yüksekokulu kantinlerimizin ve Muradiye Merkez kafeteryada bulunan kantinlerin süre uzatımları yapılmıştır.

Üniversitemizde bir ilk olarak İrtifak Hakkı Tesisi yoluyla Muradiye Kampüsü’nde yaptırılacak öğrenci yurdu ve çarşı komplekslerinin ihaleleri gerçekleştirilmiş ve sözleşmeye bağlanmıştır. Söz konusu kantinlerimizin temiz, ucuz ve güvenli hizmet vermeleri için ihale şartnamelerinde belirtilen ve okullarda kurulan kontrol komisyonlarından başarılı sonuçlar alınmış ve yerinden yönetim ve denetimin daha sağlık sonuçlar verdiği görülmüştür.

  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Elektronik Kamu Alımları Platformu
  • eBütçe
  • Sosyal Güvenlik Kurumu
  • KBS
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik